Mathijs Croeneborchs en zijn vrouw Lucia Jennen verkrijgen een slecht stuk weiland in de Maekel bij Veerle, van Jan Dens en Lijncken Jennen op 27 febr. 1607
Hof van der Gaelen te Vorst bl. 65

Op datum voorstaend (=27 februari 1607) is gecompareert
Lenaert Scricx als gemechtigd,
mydts blijckende volle procuratie
van Jan Dens ende Lijncken Jennen,
sijnder huysvrouwe, voor mij, Nyclaes
Vermoelen, als leenheer, leenmannen
hier onder geschreven, draecht op
Lenaert voorsegd, tot behoef van
Mathijs Croeneborchs ende Lucia
Jennen, sijn huysvrouwe, een eusel,
gelegen tot Maeckel, geheten
Die Putten, groot omtrent een half
boender der maten onbegrepen,

Vervolg van de afbeelding, op Pag. 66:

renende oost Lenaert Scricx,
suyt Valentijn vander Vlyt,
noort Jan Claes, ende west Mathijs
voorsegd. Den eet ende hulle van trouwe
gedaen voor leenmannen Valentijn
van der Vlyt, Jan van Dessel ende
Augustijn Hoefs. Is geschiet in t
jaer, dage, maent anno 1607 den
27e februari.

Trancriptie van de akte erboven:

Op heden, den 27e februari
anno 1607 is comen voor Niclaes
Vermoelen als leenheer, ende
leenmannen, hier onder geschreven,
Lenaert Scricx, gemechtich sijnde,
midts blijckende goede procuratie
in de naeme van Jan van Dijcken
ende Cattelijn Jennen, sijnder huysvrouwe,
ende heeft Lenaert voorschreven, als gemechtich
in de naeme van Jan ende Lijncken
voorschreven, den eet ende hulle van trouwe
gedaen voor leenmannen Valentijn
vander Vlyt, Jan van Dessel,
op dagen ende maent voorschreven.

in de kantlijn:
opgedragen een eusel, geheten Die Putten,
renende oost Lenaert Scricx,
suyt Valentijn vander Vlyt